K. hirsuta hybrid (K. еriantha hybrid)

K. hirsuta hybrid (K. еriantha hybrid)

Category: Колерии